Formålsbrev til politiattest

For å kunne be om en politiattest (vandelsattest), skal det være et lovpålagt krav om at formålet krever en slik attest. Dette kan enten være at det er en type stilling eller engasjement engasjementet krever det.

Politiloven fastslår en lang rekke kategorier av stillinger og posisjoner som er pålagt å ha ulike typer attester.

For at politiet skal kunne vite om at stillingen krever politiattest og hva slags type attest de skal utstede, må arbeidsgiveren/oppdragsgiver utstede et signert formålsbrev som inneholder en bekreftelse.

For en oversikt over alle formål, har politiet laget en liste som vi har gjort tilgjengelig i søkbart format.

Unntak

Det finnes riktignok flere unntak til hvorvidt man trenger en slik bekreftelse. Blant annet gjelder dette ved adopsjon, søknad om statsborgerskap, søknad om advokatbevilgning, visumsøknader mm. Men i de fleste aktuelle tilfeller må det legges ved en bekreftelse fra institusjon, arbeids- eller oppdragsgiver.

Formålsbrevet skal legges ved søknaden om politiattest som søkeren sender til politiet.

Formålsbrev er påkrevd når man skal bestille vandelsattest
Formålsbrev er påkrevd når man skal bestille vandelsattest

Hvordan skal et standard formålsbrev fylles ut?

Formålsbrevet skal som sagt fylles ut av arbeidsgiver/oppdragsgiver/institusjon. Dersom du trenger det til idrettsformål så kan du be om det fra din politiattestansvarlige.

Navn: Navnet på den som søker om politiattest

Fødselsnummer: Fødselsnummer til søker, 11 siffer

Formål med politiattest: Her skal det beskrives til hvilket bruk politiattest kreves. Formålet er beskrevet i oversikten fra politiet og man kan bruke den formålsbeskrivelsen som står der. For f.eks. barne- og ungdomsidrett eller frivillige organisasjoner vil formålet være "Barneomsorgsattest i frivillig organisasjon" eller "Engasjement i frivillig organisasjon"

Stilling/oppdrag: Her skriver du hva slags type stilling eller oppdrag det er snakk om. F.eks. Trener.

Stillingstype, fast eller midlertidig: Kryss av dersom det er snakk om en fast ansettelse eller et midlertidig og tidsbegrenset oppdrag eller stilling.

Lovhjemmel: Her skal det oppgis hvor i loven det er påkrevd med politiattest til formålet det gjelder. For Frivillige organsisasjoner inkl. barneidrett vil dette være "Politiregisterforskriften § 34-1, jf.politiregisterloven § 39 første ledd."

Arbeids-/ oppdragsgiver (den som krever attest): Organisasjonsnavn/ firmanaavn, evt organisasjonsnummer

Kontaktinformasjon til arbeids-/ oppdragsgiver: Kontaktinfo som telefon og evt epost, evt nettadresse. Brukes av politiet dersom de har ytterligere spørsmål til søknaden

Foresattes underskrift: Dersom den som søker er under 18 år må han eller hun få samtykke fra sine foresatte som må skrive under på søknaden

Mal på formålsbrev

Du kan laste ned mal fra politiets hjemmesider Politiet.no, evt bruke Manymore så får du formålsbrev ferdig utfylt på vegne av organisasjonen og klar til innsending for de som trenger det.

På den måten får du full oversikt og sparer ressurser.