Politiattest for idretten

Idretten skal være et trygt sted for barn og ungdom. Derfor skal alle som har ansvar for mindreårige fremvise oppdatert politiattest. Dette gjelder også de som jobber med utviklingshemmede.

Nedenfor har vi samlet noen vanlige spørsmål og svar som idrettslag har i forbindelse med innhenting av politiattester:

Hva er en politiattest?

Det finnes mange ulike typer politiattester avhengig av hva slags type rolle eller ansvar man skal ha og som krever en vandelskontroll. Politiet vil på bakgrunn av hva slags type stilling man skal fylle, sjekke sine relevante register dersom vedkommende er registrert med lovbrudd. Dette kan være at man f.eks. har mottatt en dom. Disse vil så oppføres i attesten. Innenfor idretten ber man spesifikt om en såkalt barneomsorgsattest. Da sjekker politiet om vedkommende har merknader for lovbrudd tilknyttet seksualforbrytelser, vold eller narkotika.

Hvem må forevise politiattest?

Alle som skal ha et tillitsforhold eller ansvar for barn og mindreårige, samt utviklingshemmede inne idretten, må forevise en oppdatert politiattest. Dette gjelder samtlige fra og med 16 år uansett om de er lønnet, eller frivillige og ulønnet.

Typiske eksempler vil være trenere, lagledere, instruktører. Det kan også gjelde andre roller og da må idrettslaget gjøre vurdering i hvert enkelt tilfelle. Det er uansett bedre å være på den sikre siden og kreve politiattester fra samtlige som vil være involvert i ulike typer aktiviteter. Uansett skal alle som har direkte kontakt med mindreårige og utviklingshemmede ha en slik dokumentasjon.

Hovedregelen er at dersom man er i tvil, skal man ha politiattest.

Politiattest idrett på mobil
Digital versjon av politiattesten er blitt vanlig

Kan man bare be om en generell politiattest når man vil?

Nei. Politiet kan bare utstede attester for stillinger eller situasjoner som er hjemlet i loven. Dette betyr at det ikke er bare å be om en attest for å sjekke om man har noen merknader. Det er også idrettslaget, dvs arbeidsgiver eller oppdragsgiver, som har til ansvar å bekrefte at man trenger attesten gjennom at søkeren legger ved et signert formålsbrev.

Hva er et formålsbrev?

Når man søker om politiattest må klubben legge ved et formålsbrev til politiet som viser hva slags rolle man skal ha og hvorfor man trenger en politiattest, dvs formålet med attesten. På bakgrunn av formålet som oppgis vil politiet bare se på relevante register om søkeren kommer opp med eventuelle merknader som de fører inn i politiattesten. Det er idrettslaget som skal utstede formålsbrevet.


Hvor lenge er en politiattest gyldig?

En politiattest må forevises inne 3 måneder fra den ble utstedt av Politiet ved nyansettelser.

Dersom du innehar samme verv over flere år vil politiattesten være gyldig såfremt du ikke bytter stilling eller får andre oppgaver i idrettslaget.


Hvorfor må man framvise attest?

For å kunne ha et ansvarsforhold til barn og unge innen idrett kreves det at man ikke har noen anmerkninger på sin politiattest når det gjelder alvorlige seksual-, vold- eller narkotikaforbrytelser. Dette gjøres for å forebygge og hindre vold og overgrep i idrettsmiljøer og skape trygge rammer for mindreårige.

Er vold og overgrep i idretten virkelig et så stort problem?

I snitt anmeldes det minst 7 saker hver dag i Norge som gjelder overgrep mot barn. VG har avslørt at det vært felt dom for seksuelle overgrep mot over 200 barn og unge innen idrettsmiljøene mellom 2005 og 2020. Mørketallene kan være store og det kan være mange saker som ikke blir anmeldt eller varslet. Idretten skal uansett være et trygt sted for barn, og ett overgrep er ett for mye. Å gjøre det man kan for å forebygge problemet er alles plikt.


Hvem i klubben skal se politiattesten?

I alle klubber og idrettslag skal det være en politiattestansvarlig og en vara. Han eller hun skal være utnevnt av hovedstyret i klubben som til enhver tid skal ha oversikt over hvem denne personen er.


Hva skal den politiattestansvarlige gjøre?

Denne personen skal sørge for at de i klubben som har ansvarsforhold med barn og unge (og eventuelt funksjonshemmede) har forevist oppdatert politiattest. Vedkommende skal i tillegg ha et arkiv og en oversikt som dokumenterer det arbeidet som gjøres.

Les mer om rollen som politiattestansvarlig.


Dette er sensitiv informasjon - hvordan skal den best håndteres?

Det er bare den politiattestansvarlige og eventuelt vara som skal håndtere informasjon og innhold som kommer fram i forbindelse med innhenting av politiattesten. Disse har også taushetsplikt.


Kan trenere og frivillige utføre sine oppgaver dersom de ikke fremviser politiattest?

Nei. Og det er heller ikke rom for å gjøre unntak fra denne regelen. Utgangspunktet for at man skal forevise politiattest er at man skal skape et trygt miljø for mindreårige og en viktig del av forebyggingen er at alle må ha plettfri vandel når det gjelder barneomsorg.


Må trenere og frivillige under 18 år fremvise politiattest?

Ja, kravet gjelder for alle over 15 år. Men så lenge de er under 18 år så må de ha signatur fra foresatte på formålsbrevet om politiattest.


Hva står på politiattesten?

Når Politiet blir bedt om å utstede en politiattest for idretten dvs en barneomsorgsattest vil de spesifikt gå inn i sine systemer og verifisere de områdene som er relevante for denne typen attester.

Hvordan ser jeg status på politiattesten min?

Etter at du har levert søknad om utstedelse av politiattest vil du se at den ligger til behandling når du logger inn på politiets nettsider. I det øyeblikket den er ferdig, vil statusen endre seg til at den er ferdigbehandlet og sendt enten via post eller til din digitale postkasse. Du kan logge deg inn her for å kontrollere status: attest.politiet.no

Hvor sendes attesten min?

Den sendes til din digitale postkasse (Digipost eller e-Boks) eller hvis du ikke har dette, til din folkeregistrerte adresse via normal postgang. Hvis den sendes til din digitale postkasse vil du motta en PDF som kan lastes ned.

Det anbefales sterkt at alle oppretter en digital postkasse.Det vil gjøre at du mottar attesten raskere i tillegg til at den lagres der dersom du trenger den til senere. Å opprette å ha en digital postkasse er gratis og svært nyttig ettersom du kan motta offentlige brev og annen informasjon som er for sensitiv for vanlig e-post.