Safeguarding handler om å skape en trygghetskultur

Enten du befinner deg på arbeidsplassen, i garderoben på treningssenteret eller på legekontoret kan det oppstå uønskede hendelser. Hendelser du helst skulle vært foruten. Manymore er opptatt av at mennesker skal føle seg trygge der de ferdes. Hva skal til for at du og dine skal føle dere trygge i hverdagen?

Safeguarding

Uønskede hendelser deles gjerne inn i forskjellige kategorier med forskjellig alvorlighetsgrad. Dette kan være kollegaen din som stikker unna en 500-lapp fra vinlotteriet, treneren som favoriserer sin egen sønn, eller uønsket oppmerksomhet på julebordet. Dette er alle uønskede hendelser som vi skulle vært foruten, men som normalt ikke fører til videre konsekvenser for anklagede. I tillegg vet vi at det kun er 1 av 10 som varsler om en opplevd uønsket hendelse (Trygstad & Ødegård, 2022, s. 47- 49), og at det er 35% av alle arbeidstakere som har opplevd noe uønsket (FAFO Ytringsfrihet og varsling fra et arbeidsgiverperspektiv).

Mer alvorlige ting som fysiske overgrep, trakassering eller korrupsjon vil som regel føre med seg en form for represalie, men ikke alltid. Det faller som regel ned på hvordan organisasjonen er organisert og hvilken grad man tilrettelegger for åpenhet og transparens. Dette er ting som må nedfelles i de etiske retningslinjene til organisasjonen og implementeres i alle ledd.

3 lag med sikring


Kunnskap
: For at man skal ha et bevisst forhold til hva som er greit og hva som ikke er greit, så må man først og fremst ha kunnskap om hva som defineres som uønskede hendelser. På arbeidsplassen kan det for eksempel være store generasjonsgap, der man har forskjellig tilnærming til sosial omgang. Det kan gå på språkbruk, intimsoner eller lederstil. Hva er greit å si til en medarbeider avhenger av kulturelle og og aldersbetingede forhold. Hvordan bygger man så en felles forståelse av omgangstone og kutyme?

Ofte handler det om intern kommunikasjon. Det å skape en omforening kan være så enkelt som at man formidler de etiske retningslinjene eller gjennomfører et e-læringskurs. I Manymore plattformen kan du enkelt få lesebekreftelser på dokumenter, som ellers ikke ville blitt lest, ved å sende ut en DocuCheck™️. Økt bevissthet rundt adferd og språkbruk kan være med å skape en trygghet for alle på arbeidsplassen. Bruk LearnMore™️ til å heve kunnskapsnivået og samtidig få et innblikk i de ansattes holdninger.

Bakgrunnsjekk: Vet du faktisk hvem du nettopp har ansatt? Med CheckMore™️ så kan du enkelt adminstrere innhenting av politiattester og ID sjekke eller innhente annen viktig informasjon i rekrutteringsprosessen. Man tar det kanskje for gitt at det som står på CVen stemmer, eller noen utgir seg for å være en annen enn den de er. Men sånn er det ikke alltid. Det å hente inn en politiattest, for eksempel, består av mange manuelle trinn som krever at du følger opp og har kompetanse på å validere og verifisere. Er politiattesten tuklet med, eller IDen stjålet er det ytterst få som evner å manuelt kontrollere dette på en god måte. Bruk CheckMore™️ til å håndtere stegene i dette arbeidet så man unngår menneskelige feil.

Varsling: Varsling handler i første rekke om å hegne om ytringsfrihet og muligheten til å bli hørt på arbeidsplassen. Noen ser kanskje på varsling og arbeidet det medfører som noe hemmende på virksomhetens mål og ambisjoner. I større bedrifter har man for lengst implementert rutiner, styringsdokumenter og kvalitetsplaner, men hvordan er det i små og mellomstore organisasjoner? I 2017 kom kravet om at alle organisasjoner med over 5 ansatte har krav om å ha på plass varslingsrutiner. Men når kun 1 av 4 arbeidstakere vet hva disse rutinene eller om det er rutiner på plass i det hele tatt, er det åpenbart at mange ikke tar dette særlig alvorlig eller har kapasitet og evne til å etablere en ytringskultur.

Hvordan er varslingsrutinene i organisasjonen din og når ble de sist revidert? Med en enkel og intuitiv varslingstjeneste, vil du med TellMore™️ kunne sørge for at de ansatte føler seg trygge på at de blir hørt. Varsling handler like mye om å skape en åpen dialog og håndtere omdømmerisiko, som å gi de ansatte en mulighet til å melde fra om uønskede hendelser. De bedriftene som legger tilrette for en god ytringskultur vil uansett stå stødigere i det lange løp.