Tema: Om varsling og varslere.

Åtte av ti skoler bryter loven når det gjelder tiltak mot vold og trusler

Redaksjonen03.04.2024
Illustrasjonsbilde vold i skole

En undersøkelse utført av Utdanningsdirektoratet har avdekket at så mange som åtte av ti skoler i Norge bryter opplæringsloven ved ikke å følge opp elever og lærere som utsettes for vold og trusler på en tilfredsstillende måte.

Denne undersøkelsen, som involverte 147 skoler, fremviser en bekymringsfull situasjon der elever ikke får den beskyttelsen og det trygge læringsmiljøet de har krav på. Funnene indikerer at selv om skolene ofte har kunnskap om hendelsene, mangler de effektive rutiner for å håndtere disse situasjonene korrekt.

Et annet poeng som kommer frem, er behovet for bedre rapporteringssystemer. Dokumentasjonen rundt volds- og trusselsaker er ofte mangelfull, noe som gjør det vanskelig å få oversikt over omfanget av problemet og hindrer effektiv inngripen.

Dette avdekkes i en artikkelen publisert av NRK og belyser en alvorlig problemstilling rundt vold og voldsproblematikk i norske skoler.

Vold i skolen kan ta mange former, inkludert fysisk vold, psykisk vold, mobbing og digital trakassering. Konsekvensene for de involverte elevene er alvorlige; det kan påvirke deres psykiske helse, akademiske prestasjoner og generelle trivsel. Det er derfor essensielt at skoler har klare prosedyrer for å gripe inn og støtte elever som opplever vold.

Ifølge NRK er det flere faktorer som bidrar til denne manglende lovfølgingen. En sentral faktor er mangel på kompetanse blant ansatte i å gjenkjenne og håndtere voldsituasjoner. Dessuten er det rapportert om utilstrekkelige ressurser til å implementere nødvendige tiltak for forebygging og oppfølging.

Utdanningsdirektoratets tilsyn viser også at mange skoler sliter med å involvere eksterne instanser som politi og barnevern når det er nødvendig. Dette samarbeidet er kritisk for å sikre en helhetlig tilnærming til problemet og for å gi barna den hjelpen de trenger.

Skolelederes ansvar blir også trukket frem i artikkelen. Effektiv ledelse er avgjørende for at lovpålagte rutiner skal følges, og for at det skal etableres en kultur hvor alle former for vold tas på alvor. Ledere må sørge for at personalet får opplæring i hvordan man identifiserer og håndterer episoder med vold, samt sørge for at det finnes tydelige retningslinjer som følges opp i praksis.

For å snu denne negative trenden kreves det handling på flere nivåer. Det må satses på forebyggende arbeid gjennom utdanning og bevisstgjøring blant både elever og lærere. Videre må det sikres at alle ansatte ved skolen har kompetansen de trenger for å møte utfordringene knyttet til vold i skolen.

Artikkelen understreker videre betydningen av et godt hjem-skole-samarbeid. Foreldre må informeres om hva de kan gjøre hvis deres barn blir utsatt for eller vitne til voldelige hendelser på skolen. En god dialog mellom hjemmet og skolen kan være avgjørende for tidlig intervensjon og støtte til berørte elever.

Som et direkte resultat av disse funnene har Utdanningsdirektoratet bedt alle fylkesmennene om å føre tilsyn med skolers arbeid mot vold neste år. Målet er å sikre at alle norske elever kan gå på en skole fri fra frykt og trusler, slik loven foreskriver.

I lys av denne rapporten står det klart at arbeidet mot vold i skolene

er av stor betydning og må tas på alvor. Skolene har en viktig rolle i å sikre trygge og inkluderende læringsmiljøer for alle elever. Dette krever et tett samarbeid mellom skolen, elevene, foreldre/foresatte og andre aktører i samfunnet.

For å oppnå dette må skolene ha gode rutiner for forebygging, håndtering og oppfølging av voldsepisoder. Det er også nødvendig med kompetanseheving blant ansatte, slik at de kan identifisere tegn på vold eller trusler og handle raskt.

Samtidig må det legges til rette for at elever føler seg trygge nok til å melde fra om vold eller trusler de har blitt utsatt for eller observert. Dette kan gjøres gjennom tydelige rutiner for rapportering og en kultur som støtter åpenhet og dialog.

Et annet viktig aspekt er oppfølgingen av berørte elever. De trenger støtte og omsorg for å håndtere traumer og eventuelle konsekvenser av volden de har opplevd. Her er et nært samarbeid med helse- og sosialtjenesten avgjørende.

For å lykkes i arbeidet mot vold i skolene må det være et kontinuerlig fokus på dette temaet. Det innebærer jevnlig evaluering av tiltakene som settes inn, samt læring og kunnskapsdeling på nasjonalt nivå. Bare gjennom et felles engasjement kan vi sikre at norske skoler blir trygge og inkluderende læringsmiljøer for alle elever.