Tema: Om varsling og varslere.

Økende varsling om forsømmelse og vold på sykehjem

Redaksjonen20.03.2024
Eldre hender som holdes

I Norge har det vært en stigende bekymring for omsorgssvikt og voldelige hendelser innenfor sykehjemmets vegger. Dette er komplekse problemstillinger som krever umiddelbar oppmerksomhet, hvor både ansatte, pårørende og samfunnet spiller en rolle. Varsling og rapportering om forsømmelse og vold på sykehjem er avgjørende for å sikre beboernes velferd og rettigheter.

Dette kommer fram i en rapport utarbeidet av Røde Kors.

Forsømmelse og vold på sykehjem kan ta mange former - fra psykisk til fysisk mishandling, samt manglende sosialisering og mosjon. Dette undergraver grunnleggende menneskerettigheter og pasientenes verdighet.

I rapporten fra Røde Kors antyder halvparten av de eldre på norske sykehjem har opplevd forsømmelse eller vold. Disse funnene signaliserer et alarmende nivå av omsorgssvikt som ikke kan ignoreres.

Halvparten har opplevd former for omsorgssvikt

Rapporten er basert på intervjuer med 190 innbyggere over hele landet, kommer det frem at halvparten av de eldre i norske sykehjem har opplevd forsømmelse eller vold. Dette er bekymringsfulle tall som vi må ta på alvor.

Fremtredende blant formene for omsorgssvikt er psykisk vold og forsømmelse. Disse kan manifestere seg på mange måter, inkludert manglende sosialisering, mangel på mosjon og psykisk mishandling. Psykisk vold kan innebære alt fra å ignorere eller nedverdige beboere til direkte trakassering.

Det er verdt å merke seg at denne typen omsorgssvikt ikke alltid er opplagt. Noen ganger kan det være subtile handlinger som systematisk neglisjering av en beboers behov for sosialisering eller fysisk aktivitet. Dette kan være like skadelig som mer direkte former for mishandling.

Manglende sosialisering og mosjon

Manglende sosialisering og mosjon har blitt identifisert som to sentrale områder hvor forsømmelse ofte forekommer. Dette kan skyldes en rekke faktorer, inkludert mangel på ressurser, utilstrekkelig bemanning eller mangel på opplæring og kompetanse blant personalet.

Manglende sosialisering kan føre til ensomhet og isolasjon for beboerne, noe som igjen kan ha en dyp innvirkning på deres psykiske helse. Manglende mosjon kan føre til fysiske helseproblemer, inkludert redusert mobilitet og økt risiko for fall og skader.

En tredjedel av beboerne har opplevd eller vært vitne til psykisk vold fra ansatte, pårørende eller andre beboere

Rapporten fra Røde Kors indikerer også at en tredjedel av beboerne har opplevd eller vært vitne til psykisk vold. Dette er ikke begrenset til handlinger fra personalet, men inkluderer også vold utført av pårørende og andre beboere.

For å bekjempe denne formen for omsorgssvikt, er det viktig med effektive varslingssystemer på sykehjemmene. Beboere bør oppmuntres til å rapportere om slike hendelser, og det bør være klare retningslinjer for hvordan slike rapporter håndteres.

Varsling om forsømmelse og vold i norske sykehjem er et alvorlig problem som krever vår fulle oppmerksomhet. Det er avgjørende at vi setter søkelyset på dette problemet for å kunne ta de nødvendige skrittene for å bekjempe det.

Positive opplevelser knyttet til varsling på sykehjem

Varsling kan være en kritisk faktor for å håndtere forsømmelse og vold på sykehjem. Når ansatte og ledelsen tar slike henvendelser alvorlig, rapporterer mange beboere om positive erfaringer. Disse innebærer ofte en følelse av å bli sett og forstått av personalet, noe som er essensielt for deres velvære og sikkerhet.

Det fremkommer i Røde Kors-rapporten, at:

 • Beboeres tillit øker når de føler at deres bekymringer blir møtt med empati og konkrete handlinger.
 • Ansatte som engasjerer seg i beboernes liv og velbefinnende skaper en atmosfære hvor varsling sees som en naturlig og positiv prosess.
 • Følelsen av å bli sett har stor betydning. Det bidrar til at beboerne føler seg tatt på alvor, noe som kan redusere forekomsten av psykisk vold og forsømmelse.

Det understreker viktigheten av positive varslingsmekanismer. Forskjellige former for omsorgssvikt og vold blir ofte ikke rapportert uten et system som fremmer åpenhet og tillit.

For å styrke disse positive tendensene, er det, i følge rapporten, vesentlig at sykehjemmene:

 1. Sikrer tilstrekkelig opplæring av personalet i varslingssystemer.
 2. Opprettholder en åpen dialog mellom beboere og ansatte.
 3. Implementerer rutiner som ivaretar både de fysiske og psykologiske behovene til beboerne.

Disse tiltakene bidrar til et miljø hvor varsling om forsømmelse og vold blir sett på som et viktig skritt mot forbedring, ikke bare et symptom på problemer.

Betydningen av trygghet og tillit for vellykket varsling

Trygghet og tillit er fundamentale elementer for et vellykket varslingssystem på sykehjem. Uten disse grunnsteinene kan beboere nøle med å rapportere om forsømmelse eller vold, noe som videre kan føre til at uakseptable forhold fortsetter uhindret. Vi må anerkjenne at trygghet og tillit ikke oppstår over natten, men krever konstant innsats og engasjement fra alle involverte parter.

Viktigheten av å skape et tillitsfullt miljø for varsling på sykehjem

For å fremme en kultur hvor varsling er normen, må sykehjemmene arbeide proaktivt. Det starter med å sikre at personalet har tilstrekkelig opplæring i kommunikasjon og konflikthåndtering, samt å ha klare retningslinjer for hvordan varsler skal mottas og behandles. Et tillitsfullt miljø kjennetegnes ved:

 • Åpenhet: Personalet bør oppmuntre til dialog og være tilgjengelige for beboernes bekymringer.
 • Respekt: Alle rapporter om forsømmelse eller vold må tas på alvor, og beboeren som varsler skal behandles med respekt.
 • Konfidensialitet: Beboernes frykt for represalier kan reduseres ved å garantere at deres identitet beskyttes under varslingsprosessen.

Beboere som føler seg trygge og stoler på personalet, er mer sannsynlige til å melde fra om uønskede hendelser. De vet at deres bekymringer blir hørt og at det vil bli tatt grep basert på deres tilbakemeldinger.

Beboere som har det bra føler seg sett, tatt på alvor og opplever god kjennskap fra personalet

Når beboerne opplever en positiv relasjon til de ansatte, hvor de føler seg sett og forstått, øker også sjansene for at de vil rapportere problemer. Dette inkluderer:

 • Individuell oppmerksomhet: Hver beboer har unike behov og ønsker som personalet må anerkjenne.
 • Personlig kjennskap: Sterke relasjoner bygges når personalet kjenner beboerne godt nok til å merke endringer i deres adferd eller velvære.

For å understøtte et system hvor varsling fungerer etter hensikten, kan institusjoner implementere verktøy som Manymore sin varslingsportal. Slike løsninger bidrar til en mer transparent prosess ved å forenkle varslingsprosedyrene gjennom en sømløs, anonym og sikker plattform.

Utfordringer med varsling på norske sykehjem

Varsling om uønskede hendelser i sykehjem er en kritisk prosess for å ivareta beboernes sikkerhet og velvære. Imidlertid står sykehjemmene overfor en rekke utfordringer som kan hindre effektiv varsling.

Manglende varsling om uønskede hendelser knyttet til tidspress og underbemanning

Underbemanning på norske sykehjem har direkte konsekvenser for beboernes velferd. Når ansatte er presset av tid og arbeidsmengde, har dette flere negative følger:

 • Ventetid på hjelp: Beboere må ofte vente lengre enn ønsket for å få assistanse til grunnleggende behov som toalettbesøk, stell og måltider.
 • Manglende dekning av behov: Kritiske behov som medisinering, ernæring og personlig hygiene kan bli nedprioritert eller oversett.
 • Skjulte behov: Uuttalte eller mindre synlige behov, slik som emosjonell støtte eller smertelindring, risikerer å bli ignorert helt.

Dette tidspresset skaper et miljø hvor ansatte kan oppleve at de ikke har mulighet til å rapportere om alle uønskede hendelser. Disse forholdene legger grunnlag for en ond sirkel hvor manglende varsling fører til at problemer forblir uløste, noe som igjen bidrar til ytterligere press på personalressursene.