What is whistleblowing?

Many people wonder what whistleblowing is and how to define it. Below we try to answer these questions.

Icon for whistleblowing

Alle har ytringsfrihet også på arbeidsplassen. Men ikke alle ytringer regnes som et varsel!

Et varsel er en ytring eller melding om et kritikkverdig forhold, men hva menes egentlig med dette i lovens forstand?

Hva er varsling om kritikkverdige forhold?

Varsling er at vi sier ifra om kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Med kritikkverdige forhold menes i denne sammenhengen forhold som er i strid med

  • lover og regler (rettsregler)
  • skriftlige etiske retningslinjer
  • etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet

Lovbrudd og straffbare forhold anses alltid som kritikkverdige forhold. Eksempler på kritikkverdige forhold er

  • fare for liv eller helse
  • korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet, myndighetsmisbruk
  • uforsvarlig arbeidsmiljø
  • brudd på personopplysningssikkerheten

Hva om jeg mener noe er kritikkverdig, er dette et varsel?

Nei ikke nødvendigvis. Du kan alltids mene at noe er kritikkverdig, men dersom det ikke er snakk om et brudd på lovverk, skriftlige etiske retningslinjer på arbeidsplassen eller etablerte etiske normer, så regnes det i lovens forstand ikke nødvendigvis som et varsel.

Du bør selvfølgelig si ifra om dette, men arbeidsgiver eller organisasjon trenger ikke å behandle det som et varsel.

Hva er ikke et varsel?

Vær oppmerksom på at alle arbeidstaker kan ytre seg faglig, politisk eller kritisk om lønn, arbeidsmengde, fordeling av arbeidsoppgaver og alminnelige samhandlingsutfordringer, uten at dette regnes som varsling.

Det er først når arbeidstaker sier ifra eller ytrer seg om det loven definerer som et kritikkverdig forhold, at ytringen er et varsel.

Noen ganger kan det være vanskelig å avgjøre om et forhold er kritikkverdig eller ikke. Da kan den som vurderer å varsle, søke råd hos egen arbeidsgiver, verneombudet, tillitsvalgte eller ringe Arbeidstilsynet for veiledning.